Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

Andmete vastutav töötleja on Olympic Entertainment Group AS (registrikood 14437516, Pronksi 19 10124 Tallinn, edaspidi „OEG“, ) töötleb teie isikuandmeid kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 (GDPR).

OEG austab teie privaatsust ja on pühendunud isikut tuvastava teabe kaitsmisele, mida võite meile edastada. OEG on käesoleva privaatsusteatise („Privaatsusteatis“) vastu võtnud selgitamaks, millist teavet võib koguda, kuidas OEG seda teavet kasutab ja millistel asjaoludel võib OEG seda teavet kolmandatele isikutele avaldada.

Andmekaitseametnikuga saab ühendust e-posti teel aadressil DataProtectionOfficerEstonia@oc.eu.

2. Andmetöötluse põhimõtted

Andmeid töödeldakse ja kogutakse:

 • seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt;
 • kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel;
 • piisavalt, asjakohaselt ja piiratult sellega, mis on vajalik seoses nende töötlemise eesmärkidega;
 • täpselt ja vajaduse korral ajakohastatult. OEG võtab kõik mõistlikud sammud tagamaks, et isikuandmed, mis on nende töötlemise eesmärke arvestades ebatäpsed, kustutatakse või parandatakse viivitamata.
 • säilitatakse kujul, mis võimaldab isikut tuvastada mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
 • töödelda viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või kuritahtliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

3. Õiguslik alus

OEG töötleb teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • OEG juriidiliste kohustuste täitmine;
 • Teie ja OEG vahelise lepingu täitmine;
 • Teie nõusolek;
 • OEG õigustatud huvi.

Juhime tähelepanu, et kui OEG töötleb Teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, tähendab see, et OEG on tuvastanud, et tema õigustatud huvi Teie isikuandmete töötlemiseks teatud eesmärkidel kaalub üles Teie huvi ja õigused Teie isikuandmeid kaitsta. 

4. Töötlemise eesmärgid

OEG töötleb teie isikuandmeid teile oma teenuste pakkumiseks ja meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, samuti meie teenuste kasutamise jälgimiseks ja täiustamiseks.

5. Andmesubjektid

Andmesubjektid on kõik kliendid, kes külastavad ja kasutavad OlyBet Bar&Grilli ja OlyBet Sports Bari teenuseid. 

6. Andmekategooriad

OEG kogub, kasutab ja säilitab järgmisi kliendiandmeid:

 • Registreerimisandmed – eesnimi, perekonnanimi, isikukood, ametinimetus, sünniaeg, sugu, PEP staatus, isikut tõendava dokumendi andmed;
 • Kontakt- ja turundusandmed – e-posti aadress, telefoninumbrid, eelistatud keel, elukoha aadress;
 • Küpsiste andmed – kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Nende kasutamist on üksikasjalikult kirjeldatud küpsiste teatises
 • Club Rewards kaardi andmed – eesnimi, perekonnanimi, amet, eelistatud keel, mängueelistused, sissemakse summa, panuse summa, väljamakse summa, saldo, tase, preemiapunktide saldo, preemiapunktide tehingud, tasemepunktide saldo, mänguaeg;
 • Makseandmed – eesnimi, perekonnanimi, pangakonto number, elatisvõla andmed, SWIFT-kood, pank, kuupäev, ülekande summa, ülekande kirjeldus;
 • Muud meie teenuste kasutamise ajal muude protsesside käigus saadud andmed, mida saab kasutada õigusnõuete täitmiseks, koostamiseks ja kaitsmiseks ning mida nõuavad seadused ja hasartmänguregulatsioonid.

Registreerimisandmeid töödeldakse ainult siis, kui teete panuseid kasutades kihlveoautomaate.

Club Rewards kaardi andmeid töödeldakse ainult siis, kui registreerute Club Rewards kaardi kasutajaks ja kasutate seda panuste tegemiseks. Club Rewards kaardi andmeid kasutatakse kaardiomanikele allahindluste pakkumiseks.

Makseandmeid töödeldakse ainult juhul, kui sissemakse või võitude väljamaksmine toimub pangaülekande või krediitkaardimaksega. Kui sissemakse või ülekande tasumine toimub sularahas, siis töödeldakse ainult andmeid maksete kohta, mis ületavad 2000 eurot. Elatisvõlgade andmeid töödeldakse ainult juhul, kui taotlete võitude väljamaksmist sularahas, mis ületab 5000 eurot.

Kontakt- ja turundusandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, kui olete andnud nõusoleku otseturundussõnumite saamiseks. Täiendav teave selliste eesmärkide töötlemise kohta on esitatud allpool jaotises „Teave klientide isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse ja analüüsi eesmärkidel“.

Kui keeldute meile andmast, isegi kui see on seaduslikel põhjustel, mis tahes andmeid, mida oleme seaduslikult kohustatud teie kohta koguma või mida me nõuame oma lepingu täitmiseks, ei saa me teile oma teenuseid pakkuda ega lubada kihlvedusid teha.

Me ei kogu teie kohta mingeid erikategooria isikuandmeid (see hõlmab üksikasju teie rassi või etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, ametiühingusse kuulumise, teie tervise kohta käiva teabe ning geneetiliste ja biomeetriliste andmete kohta). 

7. Isikuandmete töötlemise meetodid

Töötlemine toimub automatiseeritud või poolautomaatselt ja see hõlmab järgmisi toiminguid: kogumine, salvestamine, organiseerimine, profiilide koostamine, säilitamine, läbivaatamine, kasutamine, muutmine, valimine, väljavõtete tegemine, võrdlemine, avalikustamine, levitamine, kustutamine, blokeerimine või piiramine . Kui kasutate Club Rewardsi kaarti, siis profileeritakse ka teie isikuandmed ja mänguharjumused, et saaksime oma kliente paremini mõista.

Selliste andmete turvalisuse ja privaatsuse tagamiseks töödeldakse andmeid paberkandjal või elektrooniliste vahenditega.

8. Andmete jagamine, edastamine ja säilitamine

Andmetöötluse käigus jagatakse Teie andmeid kolmandate isikutega, kui see on vajalik õigusaktidest või lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ning meie õigustatud huvide teostamiseks nii pettuste tõkestamise, turvalisuse tagamise kui ka juriidiliste nõuete teostamisel. Kui kasutate OlyBet Bar&Grilli veebisaiti, võidakse teie isikuandmeid jagada ka Google Analyticsiga, kogumaks andmeid meie veebisaidi kasutamise kohta, et saaksime oma veebisaiti täiustada.

Andmete saajad on riigiasutused ja teenusepakkujad, nagu PEP-tšeki ja sanktsioonide kontrolli andmebaasi vahendaja, pangad, õigusnõustajad ja konsultandid, kindlustusfirmad, riiklikud registrid, arhiveerimisteenused, kohtud, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, pokkeriturniiri haldamise tarkvara pakkuja, e-kirjade ja sõnumite saatmise teenusepakkuja, klientide tagasiside registri teenuse pakkuja, veebiküsitluse teenuse pakkuja, pettuste ennetamise ja tuvastamise teenusepakkuja, kuid ainult määral mil nad vajavad andmeid teile ja ettevõttele teenuste osutamiseks ning järgides samas andmekaitseseadusi.

Lisaks jagab OEG klientide andmeid teiste Olympic Entertainment Groupi Euroopa Liidu ettevõtetega. Kui edastame kliendiandmeid EL-ist või EMP-st välja, kohaldatakse sellise edastamise suhtes i) Euroopa Komisjoni piisavuse otsust ii) lepingu tüüptingimusi iii) muid GDPR-is sätestatud erandeid.

Andmeid säilitatakse 5 aastat alates teie viimasest külastusest. Pärast seda perioodi muudetakse teie andmed anonüümseks, eemaldades teie kasutajaprofiilist teie isikuandmed, nagu teie nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed, nii et teie isik ei ole enam meie süsteemides tuvastatav.

 

9. Teie õigused

 • Teil on õigus saada teavet selle kohta, kas ettevõte töötleb isikuandmeid, ja kui ettevõte seda teeb, siis saada andmetest koopia.
 • You have the right to demand the amendment of inaccurate personal data.
 • Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete muutmist.
  Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui andmetöötlus põhineb nõusolekul.
 • Teil on igal ajal õigus otseturunduse andmetöötlusest taganeda. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelneva andmetöötluse seaduslikkust.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Samas ei ole ettevõttel absoluutset kohustust andmeid kustutada. Ettevõte võib kustutada andmeid, mida töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul, kui Ettevõtte huvi kaalub üles teie huvi. Kustutamisõigus ei kehti andmetele, mida töödeldakse juriidiliste kohustuste või lepingu alusel, kui need kehtivad.
 • Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, eriti kui see on teie õigustatud huvides, ja piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on põhjendatud.
 • Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete ise esitanud struktureeritud ja masinloetaval kujul (kui see on tehniliselt võimalik), edastamiseks teisele teenusepakkujale.
 • Teil on õigus esitada andmete kasutamise kohta kaebus Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile, saates e-kirja aadressile info@aki.ee või tulles isiklikult aadressile Tatari 39, 10134, Tallinn.

Juhime tähelepanu, et kuigi teil on õigus nõuda teatud töötlemistoimingute tegemist oma isikuandmetega, kehtivad kõikidele sellistele päringutele OEG juriidilised kohustused asjakohaste andmete osas. See tähendab näiteks, et kui taotlete oma isikuandmete kustutamist 5 aasta jooksul pärast viimast külastust, ei saa OEG seda taotlust rahuldada, kuna OEG-l on seaduslik kohustus säilitada andmeid 5 aastat pärast teie viimast külastust.

OEG vastab kliendi päringule ning vajadusel teeb oma aktiivsetes andmebaasides soovitud muudatuse esimesel võimalusel, kuid 30 päeva jooksul päringu saamisest arvates.

Teave klientide isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse ja analüüsi eesmärgil

Teie isikuandmete ühised vastutavad töötlejad on Olympic Entertainment Group AS (registrikood 14437516, aadress Pronksi tn 19, 10124 Tallinn, Eesti), kes on Olympic Casino ja OlyBet Bar&Grilli käitaja, ning OB Holding 1 OÜ (registrikood 14975047, aadress) Pronksi tn 19, 10124 Tallinn, Eesti), kes on OlyBeti (koos – meie) käitaja.

Kasutame teie antud elektroonilisi kontaktandmeid, et saata teile teavet ja eripakkumisi teie valitud teemadel, et edendada Olympic Casino, Olybet Bar&Grilli ja OlyBeti ärisid. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Kui nõustute, siis teave ja eripakkumised isikupärastatakse, st saadetakse teile, lähtudes meie parimast arusaamast teie huvidest ja käitumisest. Nende pakkumiste tegemisel võime teiega ühendust võtta näiteks selle põhjal, kuidas te Olympic Casino ja OlyBeti teenuseid kasutate (nt kui eelistate Olympic Casinos teatud mänge, võime teid teavitada, kui sellised mängud OlyBetis kättesaadavaks muutuvad; kui olete teatud üritustel või pakkumistel varem osalenud, pakkuma neid uuesti; teatud summa panustanud mängijatele eripakkumisi teha jne). Eesmärk on teid paremini tunda, et motiveerida teid meie teenuseid kasutama. Seejuures kasutame nii profileerimist kui ka automatiseeritud otsuste tegemist. Automatiseeritud otsused tehakse tavaliselt ilma inimese sekkumiseta. Kuid need ei too teile kaasa mingeid õiguslikke tagajärgi ega mõjuta teid muul viisil oluliselt. Halvimal juhul võime saata teile pakkumisi, millest te ei ole huvitatud. Isikupärastatud pakkumised võivad mängusõltuvust mõnevõrra suurendada; Siiski oleme rakendanud vajalikke kaitsemeetmeid ega ole kunagi sihikule võtnud ühtegi sellist mängijat teadlikult ega julgustanud vastutustundlikku mängimist. Teil on otsuste tegemisel õigus inimese sekkumisele, väljendada oma seisukohta selliste otsuste suhtes ja vaidlustada otsused. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a).

Töötleme teie isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel seni, kuni võtate tagasi oma asjakohased nõusoleku(d), paludes teil aeg-ajalt oma eelistusi värskendada.

Samuti anname teile teavet ja eripakkumisi telefoni teel või siis, kui külastate Olympic Casinot, OlyBeti või OlyBet Bar&Grilli. Need pakkumised on tavaliselt isikupärastatud, st põhinevad meie parimal arusaamal teie huvidest ja käitumisest, nagu eespool selgitatud. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi edendada Olympic Casino ja OlyBeti ärisid [GDPR artikkel 6(1)(f)]. Sellisel juhul oleme jõudnud järeldusele, et asjaolusid arvestades ei ole meie õigustatud huvi teie huvide ega isikuandmete kaitset nõudvate põhiõiguste ja -vabaduste suhtes ülimuslik. Teil on õigus sellisele töötlemisele igal ajal vastuväiteid esitada, võttes meiega ühendust allolevatel kontaktandmetel. Sellisel juhul teie isikuandmeid enam otseturunduse eesmärgil ei töödelda.

Isikuandmeid, mille olete meile esitanud või mis on loodud Olympic Casino ja OlyBeti teenuste kasutamise põhjal, kasutame koondtasemel analüütikaks, st oma klientide, nende vajaduste ja käitumise paremaks mõistmiseks, et teha paremaid turundus- ja äriotsuseid. Näiteks selleks, et mõista, millised Olympic Casino mängud on populaarsed ja peaksid olema saadaval ka OlyBetis, et suurendada selle kasutamist; millises järjekorras tuleks mängud nende populaarsuse suurendamiseks loetleda; millised OlyBeti spordiüritused on populaarsed ja mida tuleks Olympic Casinos voogesitada; millised on kliendid, kes on aktiivsed kas ainult või nii veebis kui ka väljaspool seda; jne. Kuigi selline analüüs võib esialgu põhineda mõnel teie isikuandmetel, on andmed koondatud ja aruannetes ei kasutata isikuandmeid. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi teha paremaid turundus- ja äriotsuseid ning edendada Olympic Casino ja OlyBeti ärisid (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). Sellisel juhul oleme jõudnud järeldusele, et asjaolusid arvestades ei ole meie õigustatud huvi teie huvide ega isikuandmete kaitset nõudvate põhiõiguste ja -vabaduste suhtes ülimuslik. Teil on oma olukorraga seotud põhjustel õigus sellisele töötlemisele igal ajal vastuväiteid esitada, võttes meiega ühendust allolevatel kontaktandmetel. Sellisel juhul ei töötle me enam teie isikuandmeid analüütilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui näitame töötlemiseks kaalukaid seaduslikke aluseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused.

Töötleme teie isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel seni, kuni esitate vastuväite ja meil ei ole õigust töötlemist jätkata või kuni teil on kummagagi meist aktiivne leping.