Vispārējie noteikumi

1.  Vispārējie noteikumi

1.1. Šajā paziņojumā tiek izskaidrota spēlētāju personas datu apstrāde Spēlē “Penalty Kick” (turpmāk “Spēle”) un tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi.

1.2. Datu pārzinis ir OB Holding 1 OÜ (turpmāk “OlyBet”) reģistrācijas kods 14975047, adrese Pronksi 19, Tallina 10124, Igaunija, +3726671250, estonia@oc.eu.

1.3. Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija ir šāda: olybetestoniaDPO@olybet.com, Pronksi 19, Tallina 10124.

1.4. OlyBet īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nelikumīgas izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas, iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes. Tāpat pieprasām mūsu sadarbības partneriem, kuriem nododam personas datus saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu, īstenot nepieciešamos organizatoriskos, fiziskos un IT drošības pasākumus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, pat veicot visus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai, daži riski, piemēram, kiberuzbrukumi, elektrības zudums, programmatūras kļūdas vai personas ļaunprātīga darbība, joprojām pastāv.Atklājot šādu pārkāpumu, mēs veiksim visas saprātīgās darbības, lai mazinātu un minimizētu risku mūsu spēlētājiem.

1.5. Personas datu apstrādes noteikumi var būt iekļauti arī līgumos starp spēlētāju un OlyBet, piemēram, Noteikumos un nosacījumos. Šādā gadījumā, ja notiek noteikumu konflikts, tiek piemēroti Noteikumos un nosacījumos norādītie noteikumi.

2.Spēlētāju tiesības attiecībā uz viņu personas datu apstrādi

2.1. Spēlētājam ir tiesības tikt informētam, vai OlyBet apstrādā viņu personas datus un, ja jā, saņemt attiecīgo datu kopiju.

2.2. Spēlētājam ir tiesības pieprasīt neprecīzu personas datu labošanu.

2.3. Spēlētājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei (piemēram, tiešā mārketinga piekrišanu), ja apstrāde ir balstīta uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas notika pirms atsaukšanas.

2.4. Spēlētājam ir tiesības pieprasīt viņu personas datu dzēšanu. OlyBet var dzēst datus, kas apstrādāti uz piekrišanas vai leģitīmas intereses pamata, ja OlyBet intereses nepārsniedz spēlētāja intereses. Tiesības uz dzēšanu neattiecas uz datiem, kas apstrādāti juridisku vai līgumisku saistību izpildei, tik ilgi, kamēr šīs saistības ir spēkā.

2.5. Spēlētājam ir tiesības iebilst pret viņu personas datu apstrādi (īpaši, ja tā balstās uz leģitīmām interesēm) un ierobežot viņu personas datu apstrādi, ja tas ir pamatots.

2.6. Spēlētājam ir tiesības saņemt savus personas datus, kas iesniegti uz piekrišanas pamata vai līguma izpildei, strukturētā un mašīnlasāmā formātā (ja tehniski iespējams) nodošanai citām uzņēmumiem.

2.7. Spēlētājam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijā, sūtot e-pastu uz info@aki.ee vai klātienē Tatari 39, Tallina.

3.Apstrādātie personas dati un to avoti

3.1. OlyBet apstrādā šādus spēlētāju personas datus:

3.1.1. Mārketinga dati: e-pasts un/vai mobilā tālruņa numurs, saziņas valoda, produkta/pakalpojuma preference, piekrišana tiešajam mārketingam, ziņas saturs, ziņas datums un laiks.

3.1.2. Mājaslapas apmeklējuma dati: IP adrese (ieskaitot atrašanās vietu pēc IP adreses), interneta pakalpojumu sniedzējs, atsauces URL, datums, laiks, piekļuves marķieris, sesijas atslēga, tīmekļa pārlūkprogrammas tips un versija, operētājsistēma, pārsūtīto datu daudzums un statuss, MAC adrese.

3.1.3. Sīkdatņu dati: OlyBet izmanto sīkdatnes savās mājaslapās un Spēlē, lai optimizētu mājaslapu, Spēli un to funkcijas. Sīkdatnes var vākt personas datus.

3.2. OlyBet neapstrādā īpašas kategorijas personas datus Spēlē vai mārketinga nolūkos.

3.3. Atkarībā no apstrādes mērķa un rakstura, OlyBet vāc spēlētāja personas datus no spēlētāja, spēlētāja pārlūkprogrammas sīkdatnēm, spēlētāja interneta pakalpojumu sniedzēja.

4.Personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķi

4.1. Vietnes apmeklētāja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgumsaistību izpilde, datu subjekta piekrišana un OlyBet leģitīmās intereses. Tālāk ir sniegts apstrādes darbību saraksts un to juridiskais pamats:

4.1.1 Lai izpildītu līgumsaistības, mēs apstrādājam: tīmekļa vietnes apmeklējumu datus, sīkfailu datus, mārketinga datus, vizuālos datus;

4.1.2 Pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, mēs apstrādājam mārketinga datus un sīkfailu datus;

4.1.3 Pamatojoties uz leģitīmajām interesēm, mēs apstrādājam: tīmekļa vietnes apmeklējumu datus, sīkfailu datus.

4.2. Spēlētāja personas datu apstrādes mērķi ir: konkursa organizēšana, spēlētājiem ziņu izsūtīšana, spēlētājiem informācijas sniegšana, OlyBet pakalpojumu/produktu mārketings, spēlētāju atsauksmju apstrāde, spēlētāju bāzes paplašināšana, spēlētāju lojalitātes veidošana un pievienotās vērtības nodrošināšana, OlyBet resursu pārvaldība, tīmekļa vietnes un Spēles uzlabošana.

4.3. Gadījumā, ja datu apstrāde tiek veikta juridisko vai līgumsaistību izpildes nolūkos, spēlētājam ir pienākums sniegt šādus personas datus. Šādu datu nesniegšana neļaus OlyBet pildīt savas līgumsaistības vai juridiskos pienākumus, un tas ierobežos vietnes apmeklētāja iespējas izmantot piedāvātos pakalpojumus.

4.4 Ja OlyBet veic personas datu apstrādi uz likumīgu interešu pamata, OlyBet ir novērtējis, ka tā likumīgās intereses saistībā ar personas datu apstrādāšanu noteiktos nolūkos ir svarīgākas par vietnes apmeklētāja interesēm un tiesībām.

4.5 Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vietnes apmeklētāja piekrišanu, tad šo piekrišanu var atsaukt, sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija atrodama 1.3. punktā, vai noklikšķinot uz atteikšanās saites katra mārketinga ziņojuma beigās

5. Profilēšana un automatizēti lēmumi

5.1. Profilēšanu izmanto šādos procesos uz šādas loģikas pamata.

5.1.1. OlyBet piedāvāto pakalpojumu/produktu mārketings, pamatojoties uz vietnes trafika analīzi un nosakot vietnes lietojumu.

5.2. Automatizēti lēmumi Spēlē netiek izmantoti. Gadījumā, ja OlyBet apstrādā personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, OlyBet ir izvērtējis, ka tā leģitīmās intereses apstrādāt personas datus noteiktiem nolūkiem pārsniedz spēlētāja intereses un tiesības. Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz spēlētāja piekrišanu, šo piekrišanu var atsaukt, sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija ir atrodama 1.3. punktā, vai noklikšķinot uz atteikšanās saites katras mārketinga ziņas beigās.

6. Personas datu nodošana

6.1. Lai sniegtu pakalpojumus un/vai izpildītu savas juridiskās saistības, OlyBet par personas datu apstrādātājiem izmanto partnerus, kuri apstrādā datus OlyBet noteiktajā apjomā un atbilstoši OlyBet sniegtajiem norādījumiem.

6.2. Apstrādājot personas datus, OlyBet nodos jūsu personas datus šādiem saņēmējiem, kuri var būt gan datu pārzinis, gan apstrādātājs: saviem grupas uzņēmumiem (OlyBet Entitātes, kā norādīts Noteikumos), valsts iestādēm, tiesām, bankām, auditoriem un juridiskajiem konsultantiem, apdrošināšanas sabiedrībām, analīzes pakalpojumu sniedzējiem, krāpšanas atklāšanas un novēršanas pakalpojumu sniedzējiem, spēlētāju autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, aptauju pakalpojumu sniedzējiem, arhivēšanas pakalpojumu sniedzējiem, informācijas pārraides un saziņas pakalpojumu sniedzējiem, straumēšanas pakalpojumu starpniekiem, trauksmes celšanas platformas operatoriem.

6.3. Ja OlyBet partneris, kas apstrādā personas datus, atrodas ārpus Eiropas Savienības, personas datu pārraidīšanai tiek izmantoti šādi aizsardzības pasākumi: pietiekams datu aizsardzības līmenis saņēmēja valstī atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam vai datu aizsardzības standartklauzulu izmantošana, ko Eiropas Komisijas ir iestrādājusi sadarbības līgumā (lai iegūtu papildu informāciju, klikšķiniet uz attiecīgās saites).

6.4. Personas datu kopīgi pārziņi ir OlyBet struktūras, kas pieder pie vienas grupas ar OlyBet un ar ko OlyBet veic personas datu apstrādi pakalpojumu/produktu mārketinga, vietnes analītikas un OlyBet resursu pārvaldības nolūkos. Puses ir noslēgušas līgumu par to, un tas ļauj pusēm kopīgot personas datus šajā Privātuma paziņojumā ietverto mērķu sasniegšanai.

6.5. Datu apstrādātājs ir Piing LTD, reģistrēts Anglijā un Velsā, Uzņēmuma numurs: 08155213, PVN numurs: 138980376, Reģistrētais birojs: 7 St. Petersgate, Stockport, Anglija, SK1 1EB, kas ir Spēles platformas nodrošinātājs, kura privātuma paziņojumu var atrast šeit.

7. Personas datu glabāšanas termiņi

7.1. Vietnes apmeklētāja personas dati tiek glabāti līdz apstrādes mērķu izpildei vai līdz pienākumu izpildei, ko nosaka tiesību akti.

7.2. Vietnes apmeklējumu dati tiek saglabāti saskaņā ar Sīkdatņu paziņojumā norādītajiem glabāšanas laikiem. Tas ir atkarīgs no dažādiem izmantoto sīkfailu veidiem.

7.3. Personas dati, kas iegūti, pamatojoties uz spēlētāja piekrišanu, piemēram, Mārketinga dati, tiek glabāti līdz brīdim, kad spēlētājs atsauc šo piekrišanu.

7.4. Personas dati, kas iegūti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams mērķiem, kuriem tie tika iegūti.