Penalty Kick privaatsusteavitus

Penalty Kick privaatsusteavitus
Kehtiv alates: 05.07.2024

1. Üldsätted

1.1. Käesolev teavitus selgitab mängijate isikuandmete töötlemist Penalty Kick mängus (edaspidi “Mäng”) ja õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

1.2. Andmete vastutav töötleja on OB Holding 1 OÜ (edaspidi OlyBet) registrikood 14975047, aadress Pronksi 19, Tallinn 10124, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu.

1.3. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on: olybetestoniaDPO@olybet.com, Pronksi 19, Tallinn 10124.

1.4. OlyBet rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamata juurdepääsu, ebaseadusliku avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise, hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest. Samuti nõuame oma koostööpartneritelt, kellele me edastame isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsusteavitusele, vajalike organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete rakendamist. Pange tähele, et isegi kui kasutate isikuandmete kaitsmiseks kõiki tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, jäävad mõned riskid, nagu küberrünnak, elektrikadu, tarkvaraviga või üksikisiku pahatahtlik tegevus, siiski alles. Sellise rikkumise avastamisel võtame kõik mõistlikud meetmed, et maandada ja minimeerida riske meie mängijatele.

1.5. Isikuandmete töötlemist reguleerivad sätted võivad sisalduda ka mängija ja OlyBeti vahelistes lepingutes. Sellisel juhul kohaldatakse sätete vastuolu korral tingimustes kokkulepitud sätteid.

2. Mängijate õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega

2.1. Mängijal on õigus saada teavet selle kohta, kas OlyBet töötleb tema isikuandmeid ning kui töötleb, siis saada koopia eelnimetatud andmetest.

2.2. Mängijal on õigus nõuda teda puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist.

2.3. Mängijal on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta (nt otseturunduse nõusolek), kui töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

2.4. Mängijal on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. OlyBet võib nõusoleku või õigustatud huvi alusel töödeldud andmed kustutada, kui OlyBeti huvid ei kaalu üles mängija huvid. Õigust andmete kustutamisele ei kohaldata andmetele, mida töödeldakse juriidiliste või lepinguliste kohustuste täitmiseks, kui seadusest või lepingust tulenev kohustus on kehtiv.

2.5. Mängijal on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele (eriti õigustatud huvi alusel) ja piirata oma isikuandmete töötlemist, kui see on põhjendatud.

2.6. Mängijal on õigus saada oma isikuandmed, mille ta on esitanud nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, struktureeritud ja masinloetavas vormingus (kui see on tehniliselt teostatav) edastamiseks teistele ettevõtetele.

2.7. Mängijal on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile e-posti teel aadressil info@aki.ee või isiklikult aadressil Tatari 39, Tallinn.

3. Töödeldavad isikuandmed ja nende allikad

3.1. OlyBet töötleb järgmisi mängija isikuandmeid.

  • 3.1.1. Turundusandmed: e-posti ja/või mobiiltelefoni number, suhtluskeel, toote/teenuse eelistus, nõusolek otseturunduseks, sõnumi sisu, sõnumi kuupäev ja kellaaeg.

    3.1.2. Veebilehe külastuse andmed: IP-aadress (sh asukoht IP-aadressi alusel), Interneti-teenuse pakkuja, viitaja URL, kuupäev, kellaaeg, juurdepääsuluba, seansi võti, veebibrauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, edastatud andmete hulk ja olek, MAC-aadress;

    3.1.3. Küpsiste andmed: OlyBet kasutab küpsiseid oma veebisaitidel ja Mängus, et optimeerida veebilehte, Mängu ja nende funktsioone. Küpsised võivad koguda isikuandmeid.

3.2. OlyBet ei töötle eriliiki isikuandmeid Mängus ega turunduslikel eesmärkidel.

3.3. Sõltuvalt töötlemise eesmärgist ja iseloomust kogub OlyBet mängijaga seotud isikuandmeid mängijalt endalt, mängija brauserist küpsiste abil, mängija internetiteenuse pakkujalt.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid

4.1. Mängija isikuandmete töötlemise õiguslikeks alusteks on: lepinguliste kohustuste täitmine, andmesubjekti nõusolek ja OlyBeti õigustatud huvi. Järgnevalt on loetletud töötlemistoimingud ja nende õiguslik alus:

  • 4.1.1. Lepingu täitmiseks töötleme: veebilehe külastuse andmeid, küpsiste andmeid, turundusandmeid, visuaalseid andmeid;
  • 4.1.2. Nõusoleku alusel töötleme turundusandmeid, küpsiste andmeid;
  • 4.1.3. Õigustatud huvide alusel töötleme: veebisaidi külastusandmeid, küpsiste andmeid.

4.2. Mängija isikuandmete töötlemise eesmärgid on: Mängu korraldamine, mängijatele uudiskirjade saatmine, mängijatele info saatmine, OlyBeti teenuste/toodete turundamine, mängijate tagasiside käsitlemine, mängijabaasi laiendamine, mängijate lojaalsuse kasvatamine ja lisaväärtuse pakkumine, OlyBeti ressursside haldamine, veebilehe ja Mängu täiustamine.

4.3. Kui andmeid töödeldakse juriidiliste või lepinguliste kohustuste täitmiseks, on mängija kohustatud selliseid isikuandmeid esitama. Selliste andmete esitamata jätmine takistab OlyBetil täita oma lepingulisi või juriidilisi kohustusi ning piirab mängija võimalust kasutada pakutavaid teenuseid.

4.4. Kui OlyBet töötleb isikuandmeid õigustatud huvi alusel, on OlyBet hinnanud, et tema õigustatud huvi töödelda isikuandmeid teatud eesmärkidel kaalub üles mängija huvid ja õigused.

4.5. Kui isikuandmeid töödeldakse mängija nõusoleku alusel, siis saab selle nõusoleku tagasi võtta, pöördudes andmekaitseametniku poole, kelle kontaktandmed on toodud punktis 1.3, või klõpsates iga turundussõnumi lõpus oleval tellimusest loobumise lingil.

5. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine

5.1. Profiilianalüüsi kasutatakse järgmistes protsessides ja see põhineb järgmisel loogikal.

  • 5.1.1. OlyBeti poolt pakutavate teenuste/toodete turundamine veebilehe liikluse analüüsi ja veebilehe kasutuse määramise põhjal.

5.2. Mängus ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemist.

6. Isikuandmete edastamine

6.1. OlyBet kasutab teenuste osutamiseks ja/või oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks volitatud töötlejatena partnereid, kes töötlevad andmeid OlyBeti antud juhiste alusel ja ulatuses.

6.2. Isikuandmete töötlemisel edastab OlyBet sinu isikuandmed järgmistele vastuvõtjatele, kelleks võivad olla kas vastutavad töötlejad või volitatud töötlejad: oma kontserni ettevõtted (tingimustes viidatud OlyBeti üksused), riigiasutused, kohtud, pangad, audiitorid ja õigusnõustajad, kindlustusseltsid, analüüsiteenuse pakkujad, pettuste tuvastamise ja ennetamise teenuse pakkujad, mängijate autentimise teenuse pakkujad, küsitlusteenuse osutajad, arhiveerimisteenuse osutajad, teabe edastamise ja edastamise teenuse osutajad, voogedastusteenuse vahendajad, rikkumisest teatamise platvormi operaatorid.

6.3. Kui andmeid töötlev OlyBeti partner asub väljaspool Euroopa Liitu, siis isikuandmete edastamisel kasutatavad kaitsemeetmed on: piisav andmekaitse tase vastuvõtjariigis vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele või Euroopa Komisjoni poolt koostöölepingus välja töötatud andmekaitse tüüptingimuste kasutamine (lisateabe saamiseks klõpsake vastaval lingil).

6.4. Isikuandmete kaasvastutavad töötlejad on OlyBeti kontserniga samasse gruppi kuuluvad OlyBeti üksused, kellega koos töötleb OlyBet isikuandmeid turundusteenuste/toodete, veebilehe analüüsi ja OlyBeti ressursside haldamise eesmärgil. Pooled on sõlminud sellekohase lepingu, mis võimaldab pooltel jagada isikuandmeid käesolevas privaatsusteavituses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

6.5. Volitatud töötleja on Piing LTD, registreeritud Inglismaal ja Walesis, ettevõtte number: 08155213, käibemaksukohustuslasena registreerimise number: 138980376, registrijärgne asukoht: 7 St. Petersgate, Stockport, Inglismaa, SK1 1EB, kes on mängu platvormi pakkuja, kelle privaatsusteate leiate siit.

7. Isikuandmete säilitamise tähtajad

7.1. Mängija isikuandmeid säilitatakse seni, kuni töötlemise eesmärgid on täidetud või kuni õigusaktidest tulenevad kohustused on täidetud.

7.2. Mängija nõusoleku alusel kogutud isikuandmeid, näiteks turundusandmeid, säilitatakse seni, kuni mängija antud nõusoleku tagasi võtab.

7.3. Õigustatud huvide alusel kogutud isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti.